Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn

Game design | Level design

Metrico+

Metrico+

Game design | Level design

When We Were One

When We Were One

Level design | 3D art

Bichromia

Bichromia

Level design | 2D art